Gratis Verzending vanaf €10 | Levering 1-3 dagen | 20.000+ Blije Klanten

 • Uitstekende Kwaliteit
 • Plasticvrij
 • Plant-based
 • Dierproefvrij

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Choose TeethCare BV (“Choose!”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Choose TeethCare uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Choose TeethCare.
  1. Totstandkoming overeenkomst
   1. Tussen Choose TeethCare en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Choose TeethCare accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Choose TeethCare beschikbaar gemaakte formulier.
  2. Prijs
   1. Choose TeethCare behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Choose TeethCare Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
   2. Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Choose TeethCare wordt vermeld bij uitgifte.
   3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
   4. Choose TeethCare vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
   5. Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Choose TeethCare merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
   6. Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
   7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. Choose TeethCare behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
  3. Betaling
   1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Choose TeethCare aangeboden betalingsmogelijkheden.
   2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Choose TeethCare voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Choose TeethCare toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
   3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
   4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
   5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Choose TeethCare gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
   6. De producten blijven in eigendom van Choose TeethCare totdat Besteller de producten heeft betaald.
   7. Betalingsherinneringen worden door Choose TeethCare uitsluitend elektronisch verstuurd.
  4. Levering, levertijd en uitvoering
   1. Levering geschiedt op kosten van Choose TeethCare op het bij de bestelling opgegeven adres.
   2. De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
   3. Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Choose TeethCare biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
   4. Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Choose TeethCare de bestelling binnen drie tot vijf dagen na retour van de bestelling en ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
   5. Om producten van Choose TeethCare te ontvangen heeft de brievenbus van besteller de volgende afmetingen: minimaal 26,5 cm lang en 3,2 cm hoog.
  5. Gegevensbescherming
   1. De door Besteller aan Choose TeethCare verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.
  6. Garantie en aansprakelijkheid
   1. Choose TeethCare garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Choose TeethCare verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
   2. Choose TeethCare garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
  7. Wijzigingen
   1. Choose TeethCare behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.
  8. Ontbinding
   1. Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Choose TeethCare de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Choose TeethCare gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Choose TeethCare behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.
  9. Geschillen en toepasselijk recht
   1. Op alle verbintenissen tussen Choose TeethCare en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
   2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Choose TeethCare en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.
 

Retour policy Choose TeethCare BV

Returns Process – summary If you are not 100% satisfied with your Choose TeethCare B.V. products we offer you a 30 day return service, free of charge. However all items must be returned to us in mint saleable condition. They must be returned unused and in their original, undamaged packaging. Please contact our customer service before you return your products. They will be glad to further assist you. We will reimburse the amount you paid for your purchase with us as soon as possible, within a maximum of 30 days after an assessment of the goods returned. The customer is responsible for shipping costs. Returns received outside the above time frame are not to be accepted. Please send your returns to: Choose TeethCare BV – Returns Boutweg 2, 4731 TT Oudenbosch   When and if returning your products, please consider the following terms and conditions:  
0

Mijn Winkelwagen

Flexibel Refill Plan

Maandprijs
€6,95
Iedere 3 maanden
€19,95
Verzendkosten in NL
Gratis
Aantal personen
-
1
+
Tandenpoetsen per dag
-
2
+
Plan Details
Je ontvangt iedere 6 maanden een 6-maandpakket voor 1x per dag tandenpoetsen

Met de eerste levering wordt een bamboe refill pot meegeleverd. Plan is dagelijks handmatig opzegbaar via je account.
Je ontvangt iedere 3 maanden een 3-maandpakket voor 2x per dag tandenpoetsen

Met de eerste levering wordt een bamboe refill pot meegeleverd. Plan is dagelijks handmatig opzegbaar via je account.
Je ontvangt iedere 2 maanden een 2-maandpakket voor 3x per dag tandenpoetsen

Met de eerste levering wordt een bamboe refill pot meegeleverd. Plan is dagelijks handmatig opzegbaar via je account.

Impact Refill Plan

Maandprijs
€5,83
Iedere 12 maanden
€69,95
Verzendkosten in NL
Gratis
Aantal personen
-
1
+
Tandenpoetsen per dag
-
2
+
Plan Details
Iedere 12 maanden een refill van 4x een zakje van 90 tabletten

Met de eerste levering wordt een bamboe refill pot meegeleverd. Plan is dagelijks handmatig opzegbaar via je account.
Iedere 12 maanden een refill van 8x een zakje van 90 tabletten

Met de eerste levering wordt een bamboe refill pot meegeleverd. Plan is dagelijks handmatig opzegbaar via je account.
Iedere 12 maanden een refill van 12x een zakje van 90 tabletten

Met de eerste levering wordt een bamboe refill pot meegeleverd. Plan is dagelijks handmatig opzegbaar via je account.

- Maak je set compleet -

Algemene voorwaarden
Bamboo Travel Case
Toevoegen - 7,99
Bamboe Tandenborstel
Toevoegen - 5,99
0